Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc vznikl v prosinci 2014. Ve své činnosti se řídí Stanovami schválenými na ustavující schůzi konané dne 18. 11. 2014.

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 13966, dne 7. 1. 2015.

Účelem Spolku je rozvíjení spolupráce mezi školou a rodinou při výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Spolek se bude finančně a organizačně podílet na koncertní činnosti školy, bude žákům přispívat na soutěže, soustředění a zájezdy, a ve spolupráci s vedením školy bude informovat rodičovskou veřejnost o činnosti a dalších záměrech školy.

V případě zájmu můžete finanční příspěvky zasílat na bankovní účet Spolku.

Číslo účtu: 2000727831/2010