Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc vznikl v prosinci 2014. Ve své činnosti se řídí Stanovami schválenými na ustavující schůzi konané dne 18. 11. 2014.

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 13966, dne 7. 1. 2015.

Účelem spolku je podpora a rozvoj spolupráce mezi školou a rodinou při výchově a vzdělávání dětí a mládeže.

Hlavní činnosti spolku jsou:
1) všestranná podpora činnosti školy,
2) provozování pěveckých sborů, koncertní a organizační činnost,
3) pořádání prázdninových pěveckých soustředění sborů, zahraničních koncertních turné a zájezdů, sborových přehlídek a soutěží, festivalů dětských a mládežnických pěveckých sborů.

V případě zájmu můžete finanční příspěvky zasílat na bankovní účet Spolku.

Číslo účtu: 2000727831/2010